Niina Oikarinen

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2002. Minulla on monipuolisesti kokemusta eri häiriöryhmien arvioinnista ja kuntoutuksesta. Erityisesti olen kiinnostunut lasten kielellisten vaikeuksien ja epäselvän puheen kuntoutuksesta sekä lasten vuorovaikutusongelmien (autisminkirjon häiriöt) ja syömisongelmien kuntoutuksesta. Työskentelen puheterapeuttina Limingan ja Oulun alueella, lisäksi minulla on etäterapia-asiakkaita eri puolilta Suomea. Teen työtäni suomen kielellä, mutta vanhempien ohjaus onnistuu tarvittaessa myös englannin kielellä. Käytän työssäni puhetta tukevia kommunikointikeinoja, kuten kuvia ja tukiviittomia.

Koulutukset

Autismikirjon kuntoutus

 • PRT
 • Autismikirjon vaikeudet puheterapeutin näkökulmasta

Syömisvaikeuksien kuntoutus

 • Autismikirjoon ja aistipoikkeavuuksiin liittyvät syömisongelmat
 • Erilaisia lähestymistapoja lasten syömisvaikeuksien kuntoutukseen
 • Feeding therapy: A sensory motor approach
 • Lasten syömispulmat ja niiden kuntouttaminen
 • Taaperoiden syömisvaikeudet

Puhemotorinen kuntoutus

 • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
 • PROMPT
 • Lasten ja aikuisten puheen apraksian erotusdiagnostiikka ja kuntoutus
 • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
 • Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus
 • Lasten suualueen sensomotoriset pulmat ja niiden kuntoutus
 • OPT 1

Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus

 • Lasten pragmaattisen kommunikaation kuntoutus
 • Lasten kerrontataidot – näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen
 • Pragmatics, play and theory of mind
 • Lähiyhteisön ohjaus
 • Building Successful Language Outcomes for Children who Need AAC
 • Kättä pitempää vanhempien ohjaukseen – vanhemman ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen vaikuttaminen puheterapiassa

Muita koulutuksia

 • Änkytys – hyvät puheterapiakäytännöt
 • GAS- koulutus
 • Änkytys: Syventävä workshop- päivä puheterapeuteille
 • Läheisen ohjaus terapiatyössä
 • Lapset puheeksi -koulutus
 • Yhdessä lapsen ja perheen tukena -matkalla moniammatilliseen yhteistyöhön
Siirry yhteystiedot-sivulle